ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ НА БАЗІ МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

  • І. К. Чурпій ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра фізичної ре-абілітації, ерготерапії та фізичного виховання, м. Івано-Франківськ
Ключові слова: освіта, виховання, навчання.

Анотація

. В статті розглянуті питання навчання молодших  спеціалістів на базі медичного університету. Провівши аналіз наукових досліджень та теоретичні уявлення про змістовні характеристики процесу формування молодших спеціалістів в процесі їх фахової підготовки, можна виділити наступні критерії: мотиваційно-ціннісний; когнітивно-пізнавальний; діяльнісно-практичний; особистісно-професійний. Підвищити рівень підготовки високоосвічених молодших спеціалістів у коледжах на базі університету можна, на нашу думку, за умов: залучення студентів до саморозвитку та самовдосконалення, самоосвіти засобами сучасних педагогічних технологій; підвищення рівня мотивації до обраної професії; розвитку та здобуття професійної майстерності в процесі навчання; усвідомлення студентом постійної необхідності безперервної освіти для досягнення та утримання  професійної майстерності.

Опубліковано
2018-12-29
Розділ
Оригінальні дослідження