Публікаційна етика

«Art of Medicine» вважає, що етичні аспекти публікації є важливою частиною редакційної роботи та процесу перегляду. Редакційна рада, колектив редакці спрямована на дотримання принципів видавничої етики, і визнають, що відстеження дотримання принципів видавничої (редакційної) етики є однією з головних складових рецензування та видання. Запобігання невідповідним діям, таким як плагіат, несе відповідальність будь-який автор, редактор, рецензент, видавець, які беруть участь у процесі публікації.

Редакція журналу «Art of Medicine» робить все можливе для дотримання етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою та для запобігання будь-яких порушень цих норм.

Редакція у своїй діяльності керується рекомендаціями Комітету з етики наукових публікацій (Committee of Publication Ethics) Кодекс поведінки та рекомендації щодо найкращої практики для журнальних редакторів та кодексу поведінки для видавців журналів з метою забезпечення етики та якості публікації та враховує цінний досвід авторитетних міжнародних журналів і видавництв.

Обов'язки Редакції та Редакційної колегії

Публікаційні рішення

Редакційна колегія приймає рішення про публікацію поданих робіт. Редакційна колегія керується політикою журналу та юридичними вимогами, що стосуються наклепу, порушення авторських прав та плагіату. Члени редакційної колегії приймають рішення на основі рекомендацій рецензентів і посилаються на ці рішення.

Редактор, члени редакційної колегії або рецензент повинні оцінювати рукописи на їх інтелектуальний зміст незалежно від раси, статі, політичних поглядів, сексуальної орієнтації, етнічного походження, громадянства або релігійних переконань авторів.

Редакційна колегія не повинна використовувати неопубліковану інформацію у власних дослідженнях без написаної згоди автора. Редакція повинна приймати обґрунтовані відповідні заходи, якщо були подані етичні скарги щодо поданого рукопису або опублікованого документа.

Конфіденційність

Редакція та редакційна колегія гарантують конфіденційність, тобто зобов’язуються не розголошувати будь-яку інформацію про наданий рукопис (авторів, тему, текст тощо) будь-кому, крім відповідних авторів, рецензентів, інших редакційних консультантів та видавця, за необхідності.

Розкриття та конфлікт інтересів

Неопубліковані матеріали, розкриті в поданій роботі, не повинні використовуватися при будь-якому дослідженні редактора, членів редакційної колегії, рецензентів чи будь-якої іншої інформованої особи без письмової згоди авторів. Привілейована інформація або аргументи, отримані шляхом експертного огляду, повинні зберігатися конфіденційно та не використовуватися для отримання особистої або третьої сторони переваг. Редактор та будь-який член редакційної колегії повинні звільнитися від обов'язків розгляду рукописів у разі виникнення будь-яких конфліктів інтересів в результаті спільних, конкурентних або інших зв'язків або зв'язків з будь-яким з авторів, компаній або установ, що мають відношення до рукописів. Головний редактор, редакційна колегія повинні вимагати від усіх авторів журналу надавати відомості про відповідні конкуруючі інтереси і публікувати виправлення, якщо конфлікт інтересів був викритий після публікації. У разі необхідності, може виконуватися інша, відповідна нагоді дія, така як публікація спростування або виразу стурбованості.

Забезпечення цілісності: залучення та співпраця

«Art of Medicine» буде відповідати на всі претензії чи сумніви щодо неправомірних результатів досліджень чи публікацій, які піднімаються читачами, рецензентами та іншими особами. Якщо виникає стурбованість, сумніви з приводу поведінки авторів чи обґрунтованості наданої роботи, редакційна колегія за участю відповідних експертів, у відповідних випадках, буде оцінювати випадки можливого плагіату або дублікатів/надлишкових публікацій. Редактор також попросить автора (ів) відповісти на запитання, які виникли. Журнал може вимагати розслідування установи або інших відповідних органів, якщо відповідь авторів є незадовільною.

У випадках, коли занепокоєння є дуже серйозними, і опублікована робота, ймовірно, вплине на наукові знання або практичне застосування, «Art of Medicine» може розглянути можливість інформування читачів про ці проблеми, опублікувати "висловлювання про занепокоєння", а потім опублікувати пояснення та висновки розслідування. «Art of Medicine» може вирішити відмовитися від публікації, якщо редакційна колегія переконана в тому, що відбулося серйозне порушення.

Обов'язки рецензентів

Внесок у редакційні рішення

Рецензування є обов'язковою ланкою у прийнятті редакційних рішень щодо публікації отриманої роботи та, при необхідності, у вдосконаленні статті через редакційні повідомлення автору.

Ефективність

Якщо обраний рецензент не впевнений, що його кваліфікація відповідає рівню досліджень, представлених у рукописі, він повинен відразу повернути рукопис.

Конфіденційність

Будь-які рукописи та додаткові матеріали, отримані для розгляду, повинні розглядатися як конфіденційні документи. Їх не можна демонструвати та обговорювати з третіми сторонами, крім випадків, дозволених редактором.

Стандарти об'єктивності

Рецензування повинні проводитися об'єктивно. Особиста критика автора рецензентом є неприпустимою. Рецензенту слід висловлювати свою точку зору ясно і обґрунтовано.

Визнання джерел

Якщо на будь-яку опубліковану роботу авторами не було зроблено посилання, рецензенту слід зазначити цей факт. Будь-яка заява, будь-які дані, висновок або аргумент, які вже висвітлювалися в науковій пресі, повинні супроводжуватися відповідним посиланням. Рецензенту слід також привернути увагу головного редактора в разі виявлення будь-якої значної схожості або часткового збігу між розглянутим рукописом і будь-якою іншою, відомою особисто йому, опублікованою роботою.

Розкриття та конфлікт інтересів

Привілейована інформація або аргументи, отримані шляхом експертного огляду, повинні зберігатися конфіденційно та не використовуватися для отримання особистої або третьої сторони переваг. Неопубліковані відомості, що представлені у поданій статті, не повинні використовуватися в будь-якій власній роботі рецензента без письмового дозволу автора. Рецензенти повинні звільнитися від обов'язку розгляду рукописів у разі виникнення будь-яких конфліктів інтересів, що виникають внаслідок спільних, конкурентних або інших зв'язків або зв'язків з будь-яким з авторів, компаній або установ, що мають відношення до рукописів.

Неправильна поведінка рецензентів

Редактори серйозно ставляться до поведінки рецензентів та досліджують будь-який випадок встановленого порушення конфіденційності, недовіри, конфлікту інтересів (як фінансового, так і нефінансового характеру), порушення використання конфіденційного матеріалу або затримки експертного огляду для отримання конкурентної переваги.

Обов'язки авторів

Стандарти звітування

Автори оригінального дослідження повинні точно оцінювати виконану роботу, об'єктивність дискусії та її значимість. Основні дані повинні бути точно відображені в роботі. Документ повинен містити достатньо деталей та посилань, щоб дозволити іншим, у разі необхідності, повторювати роботу. Шахрайські чи свідомо неточні заяви, твердження є неприйнятними.

Доступ до даних та збереження даних

Автори, у разі необхідності, повинні надати необроблені первинні дані свого дослідження, результати якого викладені у наданій статті для редакційного огляду та бути готовими надати громадськості доступ до таких даних. Автори повинні в будь-якому випадку зберігати такі дані протягом одного року після публікації.

Оригінальність та Плагіат

Автори статті повинні гарантувати, що вони написали абсолютно оригінальну роботу, і у випадку використання роботи і/або тверджень інших авторів, відповідним чином відзначити це посиланням або зазначити такий факт у тексті. Автори публікації повинні дотримуватися відповідних законів про авторські права. Використані автором матеріали інших дослідників (таблиці, цифри тощо) повинні бути відтворені лише за їх відповідного дозволу та підтвердження.

Повторні, резервні або одночасні публікації

Автор не має права надавати на розгляд в іншому журналі вже опубліковану статтю. Представлення одного і того ж рукопису більш ніж в один журнал одночасно є неетичною поведінкою при публікації і є неприйнятним.

Підтвердження джерел

Автори подають на розгляд лише цілком оригінальні твори. Необхідно належним чином визнавати роботи інших дослідників. Автори повинні давати посилання на публікації, які вплинули на зміст наданої на розгляд до публікації роботи.

Авторство рукопису

Авторство повинно обмежуватися тими особами, хто зробив вагомий внесок у розробку, виконання, оформлення або інтерпретацію даного дослідження. Всі, хто зробив такий внесок, повинні бути зареєстровані як співавтори. Інші особи, які брали участь у певних основних аспектах дослідницького проекту, повинні бути названі в розділі подяк.

Автор повинен переконатися, що всі співавтори затвердили остаточну версію статті та отримати згоду на подання твору до публікації.

Небезпеки

Якщо робота передбачає застосування процедур або обладнання, фізичних, хімічних, або інших чинників, які мають небезпеки при їх використанні, автор повинен чітко зазначити їх у рукописі.

Розкриття та конфлікти інтересів

Автори повинні розкрити в рукописах будь-який фінансовий або інший конфлікт інтересів, який може тлумачитися як такий, що має вплив на результати або інтерпретацію їх рукопису. Усі джерела фінансової підтримки проекту повинні бути розкриті.

Повідомлення про основні помилки в опублікованих роботах

У випадку виявлення автором значної помилки або неточності у власній опублікованій роботі, він зобов’язаний негайно повідомити про це редактора журналу та співпрацювати з редактором для відхилення чи виправлення статті.

Якщо головний редактор, редколегія отримають відомості від третьої сторони про те, що опублікована робота містить значну помилку або неточність, обов'язком автора є термінове спростування цього факту, або виправлення статті, або подання головному редактору доказу правильності опублікованої роботи.

Відмова від відповідальності

Редактори, редакційна колегія не відповідають за висловлені авторами думки, погляди та зміст опублікованих рукописів у журналі. Оригінальність, коректура рукописів та помилок є виключною відповідальністю окремих авторів.

Всі рукописи, подані для перегляду та публікації в журналі «Art of Medicine», піддаються подвійним сліпим оглядам справжності, етичних питань та корисних внесків. Рішення рецензентів є єдиним інструментом для публікації в журналі та будуть остаточними.