RESULTS DYNAMICS RESEARCH ACTIVITY OF ANTIOXIDANT ENZYMES AND LEVELS OF ORAL FLUID MALONOVOHO DYALDEHIDU IN PATIENTS WITH GENERALIZED PERIODONTITIS AND RHEUMATOID ARTHRITIS WHO LIVE IN ECOLOGICALLY UNFAVORABLE AREA UNDER THE INFLUENCE OF COMPLEX TREATMEN

  • K. V. Kovalyshyn кафедра стоматології ПО ННІ ІФНМУ
  • M. M. Rozhko
Ключові слова: генералізований пародонтит, ревматоїдний артрит, екологічно несприятливі території, прооксидантно-антиоксидантна система.

Анотація

Резюме Розробка нового комплексу лікування спрямоване на усунення етіопатогенетичних чинників розвитку генералізованого пародонтиту з ревматоїдним артритом.

Метою було вивчення змін показників антиоксидантного захисту та рівня малонового диальдегіду (МДА) в ротовій рідині у хворих на ГП з ревматоїдним артритом (РА), які проживають на екологічно несприятливих територіях та оцінка їх динаміки під впливом проведеного комплексного лікування.

Матеріли та методи Обстежено та проліковано 105 хворих на ГП, з яких 70 хворих на РА, яких поділено: І група (n=35) – проживають на екологічно несприятливих територіях; ІІ група (n=35) – екологічно сприятливих територіях. ІІІ група (n=35) – хворі на ГП без супутньої патології. Групи поділено на підгрупи: А – ГП І ступеня; Б – ГП ІІ ступеня важкості. 18 практично здорових осіб – контрольна група. Визначали рівень МДА, активність супероксиддисмутази (СОД) та каталази.

Результати дослідження В ІБ підгрупі спостерігається найбільше зростання МДА в ротовій рідині до 1,19±0,02 нмоль/л та в ІА підгрупі до 1,16±0,01 нмоль/л, проти показника у здорових осіб 0,34±0,17 нмоль/л (*pІБ-З<0,001, *pІА-З<0,001), зниження активності СОД в ІБ підгрупі до 35,6±0,56 %, каталази до 4,42±0,03 у.о. Після проведеного лікування рівень МДА знижувався, активність ферментів зростала у всіх підгрупах, максимально через 6 місяців. Зокрема в ІБ підгрупі рівень МДА – 0,5±0,01 нмоль/л,  активність СОД – 44,77±0,35 %, каталази 6,29±0,03 у.о.

Висновки Після проведеного комплексного лікування спостерігається нормалізація системи ПОЛ/АОЗ, що свідчить про ефективність впливу розробленого нами лікувально-профілактичного комплексу на антиоксидантну систему, що забезпечило ремісію ГП у даних хворих.

Опубліковано
2020-10-06
Розділ
Оригінальні дослідження