ОКИСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ МАКРОМОЛЕКУЛЯРНИХ СТРУКТУР У ХВОРИХ НА РАК ПРЯМОЇ КИШКИ ПІД ВПЛИВОМ НЕОАД’ЮВАНТНОЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ГАММА-ТЕРАПІЇ

  • В. В. Голотюк ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» м. Івано-Франківськ
  • А. Є. Крижанівська ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» м. Івано-Франківськ
  • Ю. Д. Партикевич ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» м. Івано-Франківськ
  • Л. Є. Голотюк ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» м. Івано-Франківськ,
Ключові слова: рак прямої кишки, нео-ад’ювантна променева терапія, окиснювальний стрес, перекисне окиснення ліпідів, окиснюваль- на модифікація білків.

Анотація

Аналіз маркерів вільноради- кального стресу в крові 43 хворих на рак прямої кишки ІІ-ІІІ стадій показав їх суттєве збільшення в динаміці неоад’ювантного курсу променевої терапії (ПТ). Рівні малонового діальдегіду і дієнових кон'югатів були найбільшими в під­групі хворих з II ступенем токсичності ПТ, пере­вищуючи вихідний показник відповідно в 1,8 та 2,5 разу. Концентрація альдегід-динітрофеніл- гідразонів, які є показником фрагментації білків, переважала під час перших сеансів ПТ, в по­дальшому спостерігали відносне переважання кетонових форм - маркерів агрегації білків. По­казники окисної модифікації макромолекул в цілому корелювали з важкістю проявів захворю­вання і ускладнень ПТ, що вказує на їх діагно­стичну цінність і безпосередній внесок у формування клінічної симптоматики раку пря­мої кишки.

Опубліковано
2019-01-24
Розділ
Оригінальні дослідження