КОМПЕТЕНТНІСТНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ

  • М. О. Вацеба ДВНЗ "ІФНМУ"
Ключові слова: внутрішня медицина, компетентність, комунікація, знання

Анотація

Статтю присвячено проблемі компетентного викладання внутрішньої медицини у студентів ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет». У статті визначаються й обґрунтовуються теоретичні основи та практичні шляхи формування професійної компетентності майбутніх лікарів в умовах сучасної освіти. Зазначається, що для успішного формування професійної компетентності необхідне наступне: формування світогляду та спрямованості особистості, на основі яких відбувається засвоєння студентами знань й умінь; розвиток професійних здібностей у контексті набуття педагогічного досвіду; індивідуально-диференційований підхід у навчальному процесі. У роботі зазначено, що становлення особистості майбутнього фахівця, його професійної спрямованості не може відбуватися стихійно, цей процес вимагає наполегливої праці всіх викладачів. Успіх забезпечується точним знанням цілей та завдань виховання, врахуванням закономірностей, які визначають формування поглядів, переконань, культурних цінностей особистості, вибором ефективних методів і засобів навчання та виховання.

Висновки. У професійному розвитку провідним фактором є реалізація компетентнісного підходу. Компетентність фахівця дозволяє мобільно змінювати професійну діяльність за умов динамічного розвитку суспільства, втілення реформ професійної галузі

Опубліковано
2019-10-30
Розділ
Оригінальні дослідження