ЗМІНИ ЛІПІДІВ У ХВОРИХ НА АЛКОГОЛЬНИЙ ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ ПРИ ПОЄДНАННІ З НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ ЗАЛЕЖНО ВІД СТАДІЇ ДЕКОМПЕНСАЦІЇ

  • N. R. Matkovska ІФНМУ
  • U. V. Balan
  • V. М. Mysyk
Ключові слова: Ключові слова: алкогольна хвороба печінки; неалкогольна жирова хвороба печінки; цироз; лептин; адипонектин.

Анотація

Резюме. Метою роботи було вивчення змін ліпідів у хворих на алкогольний цироз печінки (АЦП) при поєднанні з неалкогольною хворобою печінки (НАЖХП) залежно від стадії декомпенсації. Обстежено 204 пацієнти. Серед них у 78 осіб (І гр.) діагностовано АЦП та у 126 осіб (ІІ гр.) було поєднання АЦП з НАЖХП. Пацієнтів було поділено на підгрупи залежно від класів компенсації за критеріями Чайльд-П’ю (А, В, С). Вищі рівні в крові загального холестерину, холестерину ліпопротеїдів низької та дуже низької щільності, коефіцієнту атерогенності і триацилгліцеридів були у осіб класу А і В. У хворих ІІ гр. такі показники були вищими, ніж у хворих І гр. (р<0,05). Вміст у крові холестерину ліпопротеїдів високої щільності у пацієнтів ІІ гр. був нижчим порівняно з хворими І гр. (р<0,05). Із прогресуванням цирозу печінки рівень лептину зменшувався, а рівень адипонектину зростав. Вищий рівень лептину був у пацієнтів ІІ гр. У пацієнтів класу С жирові депо виснажені, тому рівень лептину знижується. Причому це зниження корелює зі ступенем важкості захворювання та прогностичним індексом MELD. Рівень адипонектину був знижений у осіб класу А і підвищувався у пацієнтів з більш важчим перебігом та корелював зі ступенем важкості захворювання та індексом MELD. Виявлені кореляційні зв’язки рівнів лептину та адипонектину зі ступенем важкості цирозу печінки та прогностичним індексом MELD дозволяють розглядати їх зміни для оцінки ступеня важкості цирозу печінки та прогнозування перебігу захворювання.

Ключові слова: алкогольна хвороба печінки; неалкогольна жирова хвороба печінки; цироз; лептин; адипонектин.

Опубліковано
2019-10-30
Розділ
Оригінальні дослідження