ВПЛИВ УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВОЇ КИСЛОТИ НА КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ ХРОНІЧНОГО НЕКАМЕНЕВОГО ХОЛЕЦИСТИТУ НА ТЛІ НЕАЛКОГОЛЬНОЇ ЖИРОВОЇ ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ І МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ

  • Н. Г. Вірстюк ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», Івано-Франківськ
  • Н. Р. Сенютович ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», Івано-Франківськ
  • Б. Р. Вацеба ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», Івано-Франківськ
Ключові слова: хронічний некаменевий холецистит, метаболічний синдром, урсодезоксихолева кислота.

Анотація

Метою роботи було вивчення клінічної ефективності урсодезоксихолевої кислоти (УДХК) в комплексній терапії хронічного некаменевого холециститу (ХНХ), поєднаного з неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП) та метаболічним синдромом (МС).

Методи. Обстежено 64 хворих на ХНХ на тлі НАЖХП та МС, 45 жінок і 19 чоловіків, віком (49,3±6,8) років. Залежно від лікування хворі були розподілені на дві групи: у І групу увійшли 32 хворих на ХНХ на тлі МС, які отримували дієту та базову терапію протягом двох тижнів; у ІІ групу – 32 хворих, які на тлі базового лікування отримували препарат УДХК у дозі 10-15 мг/кг/добу впродовж 3 місяців. Проводили загальноклінічне, антропометричне, біохімічне та ультразвукове дослідження (УЗД) до і після курсу лікування.

Результати дослідження. Встановлено, що застосування в комплексному лікуванні УДХК сприяє більш швидкому зменшенню клінічних проявів ХНХ на тлі НАЖХП та МС, зокрема больового, диспепсичного та астено-вегетативного синдромів, порівняно з базовою терапією. За результатами УЗД товщина стінки жовчного міхура (ЖМ) зменшилася у (40,63±8,68)%, об’єм ЖМ – у (48,61±8,82)% випадків (р<0,05). Це супроводжувалося поліпшенням функціонального стану печінки зі зменшенням активності аланін- та аспартатамінотрансфераз, лужної фосфатази, гаммаглутамілтранспептидази,  вмісту загального білірубіну і збільшенням активності холінестерази у крові. Застосування в комплексній терапії УДХК сприяло позитивній динаміці ліпідного спектру крові зі зменшенням вмісту загального холестерину, тригліцеридів та ліпопротеїдів низької щільності на відміну від базової терапії.

Висновки. Застосування УДХК в комплексній терапії хворих на ХНХ на тлі НАЖХП та МС сприяє позитивній динаміці клінічних проявів захворювання, ультразвукових характеристик ЖМ, поліпшенню функціонального стану печінки і ліпідного спектру крові.

Опубліковано
2019-01-13
Розділ
Оригінальні дослідження