ЕФЕКТИВНІСТЬ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА НЕАЛКОГОЛЬНИЙ СТЕАТОГЕПАТИТ НА ТЛІ СТАБІЛЬНОЇ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ

  • І. І. Вакалюк Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ
  • Н. Г. Вірстюк Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ
Ключові слова: неалкогольний стеато- гепатит, стабільна ішемічна хвороба серця, гепатопротекторна терапія

Анотація

Метою роботи було вивчення впливу диференційованої гепатопротекторної терапії на функціональний стан печінки у хворих на неалкогольний стеатогепатит (НАСГ) на тлі стабільної ІХС. Обстежено 44 хворих на неалкогольний стеатогепатит (НАСГ) на тлі стабільної ішемічної хвороби серця (ІХС) – постінфарктного кардіосклерозу (ПІКС), серед яких було 32 чоловіки і 12 жінок, їх середній вік складав (65,8±5,3) років. З метою гепатопротекторної терапії на тлі базового лікування застосовували адеметіонін і гепаризин; схеми застосування препаратів залежали від ступеню фіброзу і динаміки активності ферментів цитолізу на тлі проведеного лікування. Оцінку ефективності терапії проводили кожні 3 місяці. Оцінювали функціональний стан печінки, проводили її ультразвукове дослідження. Ступінь фіброзу печінки оцінювали за результатами еластографії. Розраховували індекси FIB-4, NFS, в крові визначали вміст  колагену IV імуноферментним методом. Встановлено, що запропонований диференційований підхід до гепатопротекторної терапії зі застосуванням адеметіоніну і гепаризину у хворих на НАСГ на тлі стабільної ІХС залежно від стадії фіброзу печінки сприяє поліпшенню функціонального стану печінки за рівнем активності ферментів цитолізу. Гепатопротекторна терапія позитивно впливає на регрес фібротичних процесів шляхом найбільш суттєвого зниження швидкості зсувної хвилі за результатами еластографії, рівня колагену IV та індексу FIB-4 на шостому місяці лікування, що, у свою чергу, обумовлює необхідність подовження застосування гепатопротекторних засобів за відповідною схемою до 9 місяців спостереження.

Опубліковано
2018-12-27
Розділ
Оригінальні дослідження