PRINCIPLES OF FORMING DEONTOLOGICAL READINESS OF SPECIALISTS IN PHYSICAL THERAPY, ERGOTHERAPY FOR PROFESSIONAL ACTIVITIES

  • О. О. Bespalova Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка https://orcid.org/0000-0002-0081-6021
  • V. А. Lytvynenko Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, м. Суми, Україна https://orcid.org/0000-0003-3745-0593
  • T. V. Bugaenko Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, м. Суми, Україна https://orcid.org/0000-0002-9790-289X
  • I. V. Mezentseva Академія рекреаційних технологій і права, м. Луцьк, Україна https://orcid.org/0000-0002-1455-9708
  • І. V. Savchuk Академія рекреаційних технологій і права, м. Луцьк, Україна https://orcid.org/0000-0002-5724-0078
Ключові слова: етика, деонтологія, деонтологічна підготовка, фізичний терапевт, ерготерапевт, нормативна поведінка, професійне спілкування

Анотація

Резюме. Трудова діяльність фізичних терапевтів, ерготерапевтів передбачає професійно-комунікативну взаємодію між членами мультідисциплінарної команди, де знанням нормативно-правової бази щодо морально-етичних та правових норм поведінки і належного обов’язку відведена провідна роль. Це обумовлює потребу в оптимізації їх професійної підготовки при формуванні знань та умінь будувати професійні відносини в системі «людина-людина», де провідна роль належить дидактичним принципам.

Мета дослідження: визначення та теоретичне обґрунтування специфічних принципів деонтологічної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії.

Методи дослідження: теоретичні (аналіз, систематизація науково-методичної та нормативно-правової літератури у напрямку професійної підготовки фізичних терапевтів, ерготерапевтів); термінологічний аналіз для визначення змісту та сутності базових понять дослідження. Деонтологічна підготовка – динамічний процес набуття фахівцем ціннісних професійних орієнтацій, засвоєння загальнолюдських і фахових морально-етичних норм та принципів поведінки та слідування їм; розвиток соціальних та ділових якостей особистості, а також професійно-комунікативних умінь для успішного здійснення трудової діяльності. Деонтологічна підготовка фахівців з фізичної терапії, ерготерапії відбувається через систему загальнодидактичних та специфічних принципів, які націлюють навчальний процес на формування деонтологічних знань та умінь здійснювати професійну діяльність відповідно до морально-етичного кодексу. Провідними вважаємо: принцип соціальної обумовленості, принцип гуманізації, принцип міцності засвоєння знань, принцип практичної спрямованості навчання, принцип ситуативності.

Опубліковано
2021-04-05
Розділ
Медична освіта