PROGNOSTIC CRITERIA OF RECURRENCE AND FATAL OUTCOME OF PATIENTS WITH COLORECTAL CARCINOMA

  • І. І. Yakovtsova Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра патологічної анатомії, м. Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-1027-9215
  • А. S. Yakimenko Харівський національний університет ім. В.Н. Каразіна, кафедра загальної та клінічної патології, м. Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-5229-0068
  • О. S. Protsenko Харівський національний університет ім. В.Н. Каразіна, кафедра загальної та клінічної патології, м. Харків, Україна https://orcid.org/0000-0001-6998-9783
  • І. V. Ivakhno Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра патологічної анатомії, м. Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-2736-4117
Ключові слова: колоректальний рак, рецидивування, прогностичні критерії.

Анотація

Резюме. В структурі смертності від злоякісних новоутворень (ЗН) колоректальний рак (КРР) займає 2 місце після ЗН дихальної системи. Рецидивування КРР виникає в 30-40% та може характеризуватися швидкою генералізацією пухлинного процесу.

Мета дослідження: пошук прогностичних критеріїв рецидивування та летального наслідку КРР за даними морфологічного дослідження оперативно видаленого матеріалу та аутопсії.

Матеріали та методи. Були обрані випадки КРР ІІВ, ІІІВ стадії, Т3 за системою TNM. Сформовані групи дослідження: І – первинні КРР, що не рецидивували, ІІ – КРР з появою рецидиву впродовж 5 років та без летального наслідку (ІІА), з летальним наслідком (ІІВ).

Результати обстеження. Місцеве рецидивування було в 12,5% випадків, у 82,5% рецидиви були представлені метастазами у внутрішні органи, в 5% випадків рецидиви були одночасно місцевими та з метастазами у внутрішні органи. В 70,0% рецидиви були у перші 2 роки. Виявлена статистично значуща залежність (р<0,05) між приналежністю КРР до ІІ групи дослідження та наявністю наступних критеріїв: метастазів у реґіонарних лімфатичних вузлах, васкулярної інвазії, малої відстані від краю резекції, відсутності ад’ювантної хіміотерапії, що свідчить про прогностичне значення цих факторів щодо рецидивування КРР після видалення пухлини. При дослідженні ІІ групи рецидивуючих КРР летальний наслідок від прогресії пухлиного процесу асоціювався з местастазуванням у реґіонарні лімфатичні вузли (р<0,05), відсутністю ад’ювантної хіміотерапії (р<0,05), раннім терміном появи рецидиву (р<0,03).

Висновки: при дослідженні первинних КРР ІІВ, ІІІВ стадії та рівнем інвазії Т3 виявлені прогностичні критерії рецидивування та летального наслідку, що рекомендовано враховувати для індивідуалізованного підходу до лікування пацієнтів.

Опубліковано
2021-04-05
Розділ
Оригінальні дослідження