СТАН ДІАСТОЛІЧНОЇ ФУНКЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У ЧОЛОВІКІВ ІЗ ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ ТА АНДРОГЕННИМ ДЕФІЦИТОМ

  • В. А. Візір Запорізький державний медичний університет, кафедра внутрішніх хвороб 2, м. Запоріжжя
  • І. Б. Приходько Запорізький державний медичний університет, кафедра внутрішніх хвороб 2, м. Запоріжжя
  • О. В. Насоненко Запорізький державний медичний університет, кафедра внутрішніх хвороб 2, м. Запоріжжя
Ключові слова: тестостерон, гіпертензія, лівий шлуночок, діастолічна дисфункція

Анотація

Вивчення питань статевого диморфізму у становленні та прогресуванні серцево-судинних захворювань залишається актуальним. Ролі андрогенів як потенційних медіаторів кардіоваскулярного ризику приділяється особлива увага багатьох дослідників. Метою даного дослідження було вивчення особливостей діастолічної функції ЛШ у чоловіків із гіпертонічною хворобою в залежності від рівня загального (ЗТ) та вільного тестостерону (ВТ). У дослідження були включені 38 пацієнтів із встановленим діагнозом гіпертонічної хвороби та 16 практично здорових чоловіків, що склали контрольну групу. Всім учасникам дослідження було проведене фізикальне обстеження, трансторакальна ехокардіографія, оцінка сироваткової концентрації загального та вільного тестостерону методом імуноферментного аналізу. За результатами обстеження 16 чоловіків із зниженим рівнем ЗТ увійшли до 1 групи, а 22 пацієнти із гіпертонічною хворобою з нормальним рівнем ЗТ без виражених клінічних ознак дефіциту андрогенів сформували групу 2. Стосовно показників систолічної функції ЛШ статистично значущих відмінностей між пацієнтами обох груп виявлено не було. За даними доплерографічного обстеження, чоловіки з нижчим рівнем ЗТ мали значно нижчу середню швидкість E’ і вище середнє значення E/E’. Частка пацієнтів з коефіцієнтом E/E’ більше 15 у 1 групі була більшою, ніж у 2 групі (19,7 % проти 4,5 %), суттєве підвищення E/E’ частіше спостерігалось при рівні ВТ менше 7 пг/мл. Статистично значущі кореляції виявлені між рівнем ВТ та Е’септ (R=0,62, p < 0,001), а також співвідношенням Е/Е’ (R=-0,54, p < 0,001).

Опубліковано
2018-12-11
Як цитувати
Розділ
Оригінальні дослідження