ASSESSMENT OF RE-HOSPITALIZATION PROBABILITY IN PATIENTS WITH POST-INFARCTION CARDIOSCLEROSIS AND COMORBID PATHOLOGY

Ключові слова: картонектин, діабет, чинник, госпіталізація,ожиріння.

Анотація

Резюме. Метою нашого дослідження було вивчення чинників ризику на виникнення випадку повторної госпіталізації у хворих, котрі перенесли гострий інфаркт міокарда із супутнім цукровим діабетом (ЦД) 2 типу або ожирінням.

Матеріали та методи. Було обстежено 262 пацієнта із постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з ЦД 2 типу або ожирінням. Вони були розподілені на групи: 1 група - склала 96 пацієнтів, які не були госпіталізовані до стаціонару протягом 12 місяців, 2 група порівняння – 166 пацієнтів, які були госпіталізовані до стаціонару. Визначення рівня картонектину та адропіну проводили імуноферментними методами. Статистична обробка отриманих даних проведена за допомогою пакета статистичних програм «IBM SPPS Statistics 27.0» та «GraphPad Prism  9.0.2». Для всіх видів аналізу відмінності вважали статистично значущими при р<0.05.

Результати. У результаті дослідження виявлено зниження вмісту CTRP 3 при прогресуванні хронічної серцевої недостатності (ХСН) у пацієнтів із постінфарктним кардіосклерозом за наявності  та відсутності супутнього ЦД 2 типу або ожиріння. Розроблено оціночну шкалу вірогідності виникнення повторної госпіталізації у пацієнтів із постінфарктним кардіосклерозом та супутнім ЦД 2 типу або ожирінням. Нами було проаналізовано клінічні випадки з приводу  повторної госпіталізації  серед пацієнтів із постінфарктним кардіосклерозом за наявності супутньої патології.

Висновки. Отримані результаті свідчать, про вплив  артеріальної гіпертензії, ХСН, ЦД 2 типу та ожиріння на вміст  картонектину та адропіну.  У результаті виявлено, що  картонектин є чинником, що впливає на виникнення випадку повторної госпіталізації. Запропонований спосіб дозволяє оцінити вірогідність виникнення повторної госпіталізації у пацієнтів із постінфарктним кардіосклерозом із коморбідною патологією.

 

Опубліковано
2021-04-05
Розділ
Оригінальні дослідження