DETERMINATION OF THE EFFICIENCY OF THE PROGRAM OF PHYSICAL THERAPY FOR ELDERLY PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME AND FRAILTY ON THE DYNAMICS OF SOMATOMETRIC INDICATORS

  • N. P. Коval Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, кафедра фізичної терапії, ерготерапії, м. Івано-Франківськ, Україна https://orcid.org/0000-0003-2479-0281
Ключові слова: немедикаментозна реабілітація, геронтологія, ожиріння, інсулінорезистентність, артеріальна гіпертензія.

Анотація

Резюме. Мета. Визначення ефективності комплексної програми фізичної терапії для пацієнтів похилого віку з метаболічним синдромом (МС) та старечою астенією (СА) за динамікою антропометричних показників та компонентного складу тіла.

Методи. Обстежено 106 осіб похилого віку. Контрольну групу склали особи без МС та з відсутністю СА. Основну групу 1 склали особи з МС та СА з низьким рівнем терапевтичного альянсу. До основної групи 2 включали пацієнтів, які погодились проходити розроблену програму фізичної терапії (високий рівень терапевтичного альянсу) із застосуванням кінезітерапії, масажу, нутрітивної корекції, освіти пацієнта, когнітивного тренінгу та ерготерапії тривалістю 1 рік. Ефективність програми оцінювали за динамікою антропометрії (ріст, маса, індекс маси тіла, обхвати талії та стегон та їх співвідношення) та компонентного складу тіла (вміст жирової, м’язової тканин та води, вісцерального жиру), визначеного методом біоімпедансу.

Результати. У осіб похилого віку з СА та МС виявлено статистично значуще погіршення антропометричних параметрів (збільшення маси тіла, ІМТ, обхватів талії та стегон, їх співвідношення) та компонентного складу тіла (зменшення м’язової маси та води, збільшення жирової маси та вісцерального жиру) відносно своїх однолітків. Застосування програми фізичної терапії призвело до покращення всіх досліджуваних параметрів у осіб основної групи 2. Низький рівень терапевтичного / реабілітаційного альянсу призвів до незадовільного виконання або невиконання наданих рекомендації пацієнтами, що асоціюється із відсутністю покращення їх стану.

Висновки. Засоби фізичної терапії доцільно включати в програми реабілітації хворих похилого віку з коморбідною патологією – старечою астенією та метаболічним синдромом для корекції саркопенії та зменшення ризику серцево-судинних ускладнень.

Опубліковано
2021-04-05
Розділ
Оригінальні дослідження