AUTOMATION SKILLS TRAINING IN INTERNS SURGEONS FOR THE OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAM

  • О. L. Tkachuk
  • О. Yu. Atamaniuk ІФНМУ
  • О. О. Tkachuk-Grygorchuk
Ключові слова: післядипломна освіта, інтерни-хірурги, ОСКІ

Анотація

Резюме. Сучасні тенденції розвитку охорони здоров’я вимагають від медичних фахівців усіх спеціальностей використання мультидисциплінарного та висококомпетентнісного підходу. Саме тому вдосконалення освітнього процесу післядипломної підготовки фахівців є важливим елементом реформування галузі охорони здоров’я та медичної освіти. Ця робота присвячена аспектам удосконалення методики оцінювання практичних навичок, набутих в процесі навчання лікарями-інтернами за спеціальністю «Хірургія», та підвищення рівня післядипломної підготовки шляхом імплементації новітніх світових технологій навчання та оцінки знань інтернів. У роботі наведено основні принципи та досвід впровадження на кафедрі хірургії післядипломної освіти об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) для перевірки знань і умінь лікарів-інтернів. Деталізовано методику проведення іспиту, визначено перелік станцій, які мають засвоїти інтерни-хірурги впродовж навчання. Інструментами оцінювання дій лікаря-інтерна були чек-листи та глобальна рейтингова шкала, за допомогою яких проводили комплексну оцінку знань. Проведення об’єктивного структурованого клінічного іспиту дозволило виявити переваги і недоліки такого формату оцінювання та сформувати перспективи подальшого впровадження та удосконалення. В процесі роботи відзначено, що використання методології проведення іспиту за системою ОСКІ дало новий досвід, як інтернам, так і викладачам кафедри, дозволило довести до автоматизму засвоєння практичних навичок в процесі навчання в інтернатурі. Об’єктивний структурований клінічний іспит є одним із дієвих інструментів підвищення якості освітнього процесу післядипломної підготовки фахівців за спеціальністю «Хірургія».

Опубліковано
2021-01-06
Розділ
Медична освіта