ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІМЕРНИХ КЛІПС ДЛЯ КЛІПУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ШИЙКИ ЖОВЧНОГО МІХУРА ПРИ ЛАПАРОСКОПІЧНІЙ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ У ХВОРИХ ГОСТРИМ КАЛЬКУЛЬОЗНИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ НА ФОНІ ХРОНІЧНИХ ВІРУСНИХ УРАЖЕНЬ ПЕЧІНКИ

  • М. А. Каштальян Одеський національний медичний університет,кафедра загальної та військової хірургії, м. Одеса
  • А. О. Колотвін Одеський національний медичний університет,кафедра загальної та військової хірургії, м. Одеса
  • Л. І. Колотвіна Одеський національний медичний університет,кафедра загальної та військової хірургії, м. Одеса
Ключові слова: гострий калькульозний холецис- тит, кліпси по типу Hem-o-lock, хронічні вірусні гепатити

Анотація

Виконання лапароскопічної холецистек-
томії (ЛХЕ) є безпечним і ефективним методом лікування у
пацієнтів з гострим калькульозним холециститом (ГКХ) на
фоні хронічних дифузних захворювань печінки.В зарубіж-
ній та вітчизняній літературі повідомляється, що обробка
протоки жовчного міхура та міхурової артерії являються
одними з основних та відповідальних етапів лапароскопіч-
ної хірургії ГКХ, особливо у хворих з супутньою патологі-
єю. Потрібно враховувати, що металеві кліпси, які зазвичай
використовуються на етапі кліпування елементів шийки
жовчного міхура, можуть мігрувати під час проведення
хірургічного втручання з розвитком пошкоджень важливих
анатомічних структур і виникненням ускладнень. Полімерні
кліпси по типу Hem-o-lock являються альтернативою мета-
левим кліпсам. Важлива перевага даної системи - це відсут-
ність можливості міграції кліпси після її закриття, точний
контроль над її закриттям і відповідно найнижчий ризик
порушення цілісності кліпуємих структур. Для оцінки ефек-
тивності використання різних методів клішування міхурової
протоки і артерії у хворих ГКХ в поєднанні зхронічними
вірусними гепатитами(ХВГ) під час ЛХЕ проводили порів-
няльну оцінку кліпування жовчної протоки та артерії з
використанням металевих та пластикових кліпс по типу
Hem-o-lock.Клінічний досвід свідчить, що досить важливою
проблемою в післяопераційному періоді являються усклад-
нення у вигляді міграції кліпс з культі міхурової протоки
або артерії, які можуть виникати в зв’язку з контактною
термічною травмою міхурової протоки або артерії, а також
внаслідок інших причин. Термічне ураження при контакті
електроду з металевою кліпсою здатне призводити до нек-
розу ділянки біля металевої кліпси. Міграція металевих
кліпс в зв’язку з контактною термічноютравмою зустріча-
лась в 2,4 рази частіше, ніж міграція металевих кліпс, яка
виникала з інших причин. Даний вид ускладнень ми не
спостерігали при використанні полімерних кліпс, так як це
неможливо в зв’язку з їх технічною характеристикою. Наші
дослідження демонструють високу безпечність та винятко-
вість полімерних кліпс по типу Hem-o-lock, тому доцільним
являється їх використання у коморбідних пацієнтів, а саме
при ГКХ в поєднанні з ХВГ. На основі проведеного дослі-
дження можна констатувати, що використання полімерних
кліпс по типу Hem-o-lock дозволяє оперувати у складних
анатомічних зонах, у хворих із «незручними» статурами,
максимально мінімізувати ускладнення та покращити піс-
ляопераційний перебіг захворювання.Використання поліме-
рних кліпс по типу Hem-o-lock різних за розміром залежно
від діаметру кліпуємої анатомічної структури у хворих
ГКХ, як на тлі ХВГ так і у пацієнтів без печінкової патології
дозволяє попередити виникнення ускладнень у вигляді
жовчотечі, пов’язаної з таким ускладненням, як міграція
кліпси.

Опубліковано
2018-12-01
Як цитувати
1.
Каштальян МА, Колотвін АО, Колотвіна ЛІ. ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІМЕРНИХ КЛІПС ДЛЯ КЛІПУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ШИЙКИ ЖОВЧНОГО МІХУРА ПРИ ЛАПАРОСКОПІЧНІЙ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ У ХВОРИХ ГОСТРИМ КАЛЬКУЛЬОЗНИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ НА ФОНІ ХРОНІЧНИХ ВІРУСНИХ УРАЖЕНЬ ПЕЧІНКИ. Scientific and practical journal [інтернет]. 01, Грудень 2018 [цит. за 28, Травень 2023];2(№ 4(8) жов):94 -97. доступний у: https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/50
Розділ
Оригінальні дослідження