THE IMPACT OF BODY MASS INDEX ON ASSOCIATION BETWEEN ANRIL GENE POLYMORPHISM AND RENAL CELL CARCINOMA DEVELOPMENT

Ключові слова: поліморфізм генів, ANRIL, рак нирки, індекс маси тіла.

Анотація

Резюме. Метою дослідження стало вивчення зв’язку між rs4977574-поліморфізмом гена довгої некодуючої РНК ANRIL та виникненням нирково-клітинної карциноми залежно від індексу маси тіла (ІМТ).

Матеріали та методи. У дослідженні використано венозну кров 101 хворого зі світлоклітинниою нирково-клітинною карциномою (СКНКК) та 100 осіб без онкологічних захворювань в анамнезі. Генотипування за rs4977574-поліморфізмом гена ANRIL виконували за допомогою методу полімеразної ланцюгової реакції в режимі реального часу (Real-time PCR) y присутності TaqMan assay C_31720978_30. Статистичний аналіз виконували із використанням пакету програм SPSS (версія 17.0). Значення Р < 0,05 вважали за статистично достовірні.

Результати. Аналіз результатів показав, що різниця в розподілі rs4977574-генотипів між контрольною та дослідною групами у загальній вибірці була відсутньою (Р = 0,216). Окремо в осіб із ІМТ< 25 кг/м2 така різниця була практично значущою (Р = 0,053), а в групі з ІМТ ≥ 25 кг/м2 частота генотипів за rs4977574-локусом достовірно відрізнялась між хворими із раком нирки та особами контролю (Р = 0,002). За допомогою регресійного аналізу було встановлено, що в осіб з ІМТ < 25 кг/м2 мінорний алель G за rs4977574-локусом має захисне значення щодо виникнення СКНКК (OR  = 0,169; P  = 0,031). При цьому в осіб із надмірною вагою G-алель за rs4977574-сайтом, навпаки, підвищує ризик настання СКНКК (OR = 4,202; Р = 0,030). Також було виявлено, що у хворих із СКНКК, які є носіями мінорного алеля (генотипи AG і GG), середнє значення ІМТ (27,5 ± 4,2 кг/м2) було більшим, ніж у гомозигот за основним А-алелем (25,2 ± 4,3 кг/м2; Р = 0,028).

Висновки. ІМТ впливає на характер зв’язку між поліморфізмом rs4977574 гена ANRIL та виникненням СКНКК. Так, в осіб з нормальною вагою мінорний G-алель зменшує ризик настання СКНКК, а в осіб з надмірною вагою алель G, навпаки, асоційований із підвищеним ризиком розвитку СКНКК.

Опубліковано
2020-07-04
Розділ
Оригінальні дослідження