ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ПРО- ТА АНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСУ В КРОВІ ТА СЕРЦI ВИСОКО- ТА НИЗЬКОЕМОЦІЙНИХ ЩУРІВ ПРИ ЕТАНОЛОВОМУ ГЕПАТИТІ

  • О. В. Денефіль Тернопільський національний медичний університет
  • О. А. Костюк Тернопільський національний медичний університет http://orcid.org/0000-0002-5069-9820
  • А. А. Костюк ІФНМУ
Ключові слова: етаноловий гепатит, високо- і низькоемоційні щурі-самці, сироватка крові, серце.

Анотація

Резюме. Надмірне вживання алкоголю є значним соціальним лихом. У популяціях є особи з різною резистентністю до дії етанолу. Визначення особливостей пошкоджувального впливу етанолу у тварин з різною реактивністю допоможе у розробці нових методів лікування та профілактики алкогольного ураження різних органів і систем.

Мета дослідження: оцінити стан про- і антиоксидантної системи при етаноловому гепатиті в серці та крові високо- та низькоемоційних (ВЕ, НЕ) щурів-самців.

Досліди виконано на 36 ВЕ і 36 НЕ безпорідних щурах віком 5,5–6 місяців. Тварин поділено на три групи – контроль 1 (К1), контроль 2 (К2) та етаноловий гепатит (ЕГ). Емоційність щурів визначали за методикою «відкрите поле». У сироватці крові та гомогенаті серця визначали активність супероксиддисмутази (СОД), каталази (Кат), концентрацію дієнових (ДК) та трієнових (ТК) кон’югатів. У сироватці крові визначали активність аланінамінотрансферази (АЛТ), аспартатамінотрансферази (АСТ), лужної фосфатази (ЛФ), вміст глюкози та загального білка.

У контрольних НЕ тварин відмічено більший вміст ДК у серці, менший вміст Кат у крові та більший у серці, менший вміст глюкози крові, порівняно з ВЕ, що вказує на інтенсивніший метаболізм у НЕ.

При ЕГ відзначено збільшення продуктів ПОЛ у сироватці крові (підвищилися ДК, більше у НЕ) та гомогенаті серця (збільшилися ТК, значніше у НЕ). Одночасно зросла активність антиоксидантної системи. Отримані результати вказують на більше пошкодження серця у НЕ. В усіх тварин збільшилися ЛФ та глюкоза, зменшилася концентрація білка та активність амінотрансфераз.

Висновки. ЕГ у щурів викликає пошкодження організму за оксидаційним механізмом. При цьому більше пошкодження серця відмічено у НЕ щурів.

Опубліковано
2020-04-03
Розділ
Оригінальні дослідження