РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

  • С. І. Х. Абуватфа Донецький національний медичний університет
Ключові слова: міжпредметні зв’язки, анатомія людини, заклади вищої медичної освіти.

Анотація

Резюме. У статті порушено проблему реалізації міжпредметних зв’язків у процесі навчання природничо-наукових дисциплін у закладах вищої медичної освіти. Автором проаналізовано різні підходи науковців до визначення поняття «міжпредметні зв’язки» та їх реалізації у навчальних процесах різних закладів освіти. Основну увагу в роботі закцентовано на проблемі реалізації міжпредметних зв’язків у закладах вищої медичної освіти на сучасному етапі реформування медичної освіти. Стаття присвячена детальному аналізу реалізації міжпредметних зв’язків при вивченні природничо-наукових дисциплін на прикладі навчального предмету «Анатомія людини». Значну увагу приділено об’єктивним та суб’єктивним причинам важливості використання міжпредметних зв’язків під час практичних та лекційних занять: розбіжність у часі вивчення спорідненого матеріалу на заняттях з різних навчальних дисциплін; різне тлумачення одних і тих самих понять у різних навчальних предметах теоретичних та клінічних дисциплін тощо. Наведено варіанти використання міжпредметних зв’язків за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій: виконання віртуальних лабораторних робіт, проведення демонстрацій, застосування комп’ютерних симуляцій, віртуальних тренажерів, презентацій, відеофрагментів, медичних додатків, наукових електронних ресурсів тощо. На прикладі природничо-наукової дисципліни «Анатомія людини» розкрито поняття «дидактичний синтез», що здійснюється як на рівні змісту навчального матеріалу, так і на рівні методів, принципів, форм діяльності (наприклад, інтегровані лекції, практикуми, семінари). Розкрито особливості використання на різних етапах занять міжпредметних фрагментів, що сприяє синтезу знань і умінь з теоретичних та клінічних дисциплін; здатності інтегрувати базові знання задля створення фундаменту професійних компетентностей.

Опубліковано
2020-01-05
Розділ
Оригінальні дослідження