ГОСТРИЙ ТРОМБОЗ ГЕМОРОЇДАЛЬНИХ ВУЗЛІВ: КЛІНІЧНИЙ ПРОФІЛЬ ПАЦІЄНТА ТА ЛІКУВАЛЬНА ТАКТИКА

КЛІНІЧНИЙ ПРОФІЛЬ ПАЦІЄНТА ТА ЛІКУВАЛЬНА ТАКТИКА

  • Ю. Б. Кіндракевич Івано-Франківський національний медичний університет
  • В. І. Пилипчук
  • А. Л. Шаповал
Ключові слова: геморой, тромбоз, гострий, клініка, лікування

Анотація

Мета дослідження – визначити клінічний профіль пацієнта та порівняти результати консервативного та хірургічного лікування гострого тромбозу гемороїдальних вузлів.

Методи. Протягом 2014-2018 рр. в проктологічному відділенні Івано-Франківської обласної клінічної лікарні лікувались 98 пацієнтів з гострим тромбозом гемороїдальних вузлів. Серед них 60 (61,2 %) чоловіків,  38 (38,8 %) жінок. Вивчали скарги пацієнтів при поступленні, можливі причини виникнення захворювання, тривалість захворювання до звернення за допомогою, дані об’єктивного обстеження. Зв’язок між скаргами та даними об’єктивного обстеження визначали за допомогою коефіцієнтів асоціації та контингенції. Оцінювали вплив консервативного та хірургічного лікування гострого тромбозу гемороїдальних вузлів на тривалість застосування ненаркотичних анальгетиків та терміни перебування у стаціонарі.

Результати дослідження. Тривалість прийому ненаркотичних анальгетиків та терміни перебування у стаціонарі скорочуються у 1,8 та 1,7 рази відповідно, при проведенні тромбектомії, та тромбектомії в поєднанні з некректомією, у пацієнтів з гострим тромбозом гемороїдальних вузлів І степені тяжкості. Тривалість прийому ненаркотичних анальгетиків скорочується у 1,4 рази при відтермінуванні гемороїдектомії по Мілігану-Моргану до 5,3±1,0 днів при ІІ степені тяжкості.

Висновки. При гострому тромбозі гемороїдальних вузлів І степені тжкості потрібно дотримуватись активної хірургічної тактики, при ІІ-ІІІ степені тяжкості проводити хірургічне лікування після зменшення набряку, ознак запалення та курсу консервативної терапії

 

The purpose of the study is to determine the clinical profile of the patient and compare the results of conservative and surgical treatment of acute hemorrhoid thrombosis.

Methods. During 2014-2018, 98 patients with acute thrombosis of hemorrhoids were treated at the proctologic department of the Ivano-Frankivsk Regional Clinical Hospital. Among them, 60 (61.2%) men, 38 (38.8%) women. Studied the complaints of patients upon admission, the possible causes of the disease, the duration of the disease before treatment, the data of objective examination. The relationship between complaints and the objective survey data was determined using association and contingency ratios. The influence of conservative and surgical treatment of acute thrombosis of hemorrhoids on the duration of use of non-narcotic analgesics and the length of stay in hospital were evaluated.

Research results. The duration of admission of non-narcotic analgesics and the terms of stay in the hospital decreases by 1.8 and 1.7 times, respectively, during thrombectomy, and thrombectomy in combination with necrectomy, in patients with acute thrombosis of hemorrhoids I degrees of severity. The duration of admission of non-narcotic analgesics is reduced by 1.4 times when delayed hemorrhoidectomy by Miligan-Morgan to 5.3 ± 1.0 days with II degree of severity.

Conclusions. In acute thrombosis of hemorrhoidal nodes of the I degree of severity, one must adhere to active surgical tactics, with II-III degree of severity, surgical treatment after reduction of edema, signs of inflammation and course of conservative therapy.

 

 

Опубліковано
2019-10-30
Розділ
Оригінальні дослідження