ОЦІНКА СИЛИ ВПЛИВУ ПРИЧИН НА ВИБІР МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ СТУДЕНТАМИ-ФАРМАЦЕВТАМИ

  • С. С. Пудова
  • Л. Я. Шпільчак ІФНМУ
  • Н. С. Назаренко Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, кафедра біофізики, інформатики та медапаратури, м. Вінниця
Ключові слова: вибір професії фармацевта, сила впливу причини на вибір, студенти-фармацевти, очна та заочна форми навчання.

Анотація

У статті висвітлено результати дослідження щодо важливості (сила впливу) факторів вибору професії фармацевта на основі опитування майбутніх провізорів. Їх представлено від найбільш важливої до найменш важливої причини вступу на фармацевтичний факультет й описано точку зору авторів щодо отриманого розподілу причин. Крім загальної оцінки ситуації на фармацевтичному факультеті, здійснено порівняння отриманих результатів для студентів денної та заочної форм навчання.

Дослідження проведено у 2017-2018 та 2018-2019 навчальних роках на базі фармацевтичних факультетів Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова та Івано-Франківського національного медичного університету. Обсяг вибірки становив 416 студентів-першокурсників (206 студентів заочної форми навчання та 210 студентів денної форми навчання). Кількісна ознака «сила впливу» оцінювалася студентами від 0 балів (неважлива причина) до 10 балів (основна причина).

У ході обробки даних підраховано середній бал важливості кожної причини для здійснення професійного вибору абітурієнтами. На основі розподілу частоти балів по кожній з причин здійснено їх поділ за важливістю: вагомі причини, досить вагомі причини, причини середньої важливості та неважливі причини.

Порівняння результатів двох вибірок (студенти денної форми навчання та студенти заочної форми навчання) по кожній з причин вибору професії здійснено за допомогою непараметричного методу дослідження – критерію χ-квадрат. У ході порівняння визначено, що майже в усіх випадках студенти різних форм навчання однаково оцінюють важливість зазначених в анкеті причин вибору професії фармацевта.

Опубліковано
2019-03-22
Розділ
Оригінальні дослідження