Науково-практичний журнал в галузі:

  1. Медицина;
  2. Медична освіта;
  3. Реабілітація;

Засновник та видавець Івано-Франківський національний медичний університет

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 22689-12589Р від 24.03.2017 р.

Заснований у березні 2017 році. Виходить чотири рази на рік.

Рекомендовано Вченою радою Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України Протокол № 6 від 30.05.2017 р.

Журнал включений до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт (Наказ МОН України №1714 від 28.12.2017 року).

Журнал внесений до наукометричних баз "Scientific Periodicals of Ukraine" the Vernadsky National Library of Ukraine, Google Scholar, Academic Resource Index – ResearchBib, Scientific Indexing Services (SIS), International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), Directory of open access scholarly resources (ROAD)

Матеріали публікуються українською, російською, англійською, німецькою, французькою, польською мовами. Розповсюджується в Україні та закордоном.

Цілковите або часткове розмноження в будь-який спосіб матеріалів, опублікованих у цьому виданні, допускається лише з письмового дозволу редакції.